சாந்தனு தீவர விஜய் ரசிகர். தளபதியின் உடன் பிறவா தம்பி சாந்தனு என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அந்த அளவிற்கு இவர்கள் நெருக்கம் பற்றி நம்...