திருட்டு விசிடி என்று சொல்லப்பட்டு வந்ததை இனி திருட்டு இணையதளங்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் போலிருக்கிறது. “டோரன்ட்” என்று நம்ம ஊர் ஆட்களால் அழைக்கப்படும்...