பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய பிறகுதான் ஞானோதயம் பிறந்திருக்கிறதாம் ஜூலிக்கும், சக்திக்கும்… இருந்த பெயரை பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு சென்று இழந்துவிட்டோமே என்று இருவரும் சமீபத்தில் சந்தித்தபோது...