யாரெல்லாம் ரப்பர் வைத்து அழிக்கப்பட வேண்டியவர்களோ, அவர்களுக்கெல்லாம் சாம்பிராணியும் போட்டு சலங்கையும் கட்டிவிட ஒரு கூட்டம் வரும். அப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கும்வரை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் போன்ற ஆபாசப்பட...